Integritetspolicy för TJB Försäljning AB

Denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på våra digitala plattformar och verktyg och den är till för att du ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Policyn beskriver vilken information som samlas in, hur vi använder informationen och hur vi lagrar och skyddar den.

I och med att du använder våra digitala plattformar och digitala verktyg, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig

1 - Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt; t.ex. när du surfar på vår hemsida, fyller i ett kontaktformulär eller använder något digitalt verktyg.
Informationen kan vara;
Person- och kontaktuppgifter; t.ex. adress, e-postadress, mobilnummer, organisationsnummer, faktura- och leveransadress, bankgiro.
Information om hur du använt vår hemsida; t.ex. hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster, IP-adress, geografisk placering.

Känsliga personuppgifter behandlas inte.

Observera att det finns länkar till andra webbplatser på våra digitala plattformar och verktyg. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Ta del av resp. webbplats egna policy.

2 - Hur använder vi informationen?

Dina uppgifter kan komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Personuppgifter behandlas bl.a. för att;

- Genomföra köp av varor och tjänster
- Ge kundsupport och information om produkter
- Administrera kundkonton
- Hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden
- Optimera användningen av digitala verktyg för att anpassa kommunikationen.
- För att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.
- Skicka ut nyhetsbrev, produktinformation o.dyl.

3 - Hur hanteras informationen mot tredje part?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att dela din information med leverantörer, för att fullgöra våra åtaganden mot dig.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med t.ex. myndigheter såsom Skatteverket, Polisen p.g.a. lagkrav.
Vi kan komma att anlita leverantörer i samband med våra digitala tjänster och plattformar. Vi strävar då efter att begränsa tillgången på personuppgifter, som de behöver i sitt arbete. Dessa leverantörer ska skydda dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Vi kommer inte att dela eller sälja personuppgifter till tredje part.

4 - Hur lagrar vi och skyddar informationen?

Vi skyddar dina personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra otillbörlig eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Dina uppgifter hanteras bara inom EU/ESS.

Det är bara våra anställda eller i vissa fall våra återförsäljares anställda, som behöver åtkomst till dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden mot dig.

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla ändamålen i denna policyn och följa ev. lagstiftning. Vi genomför regelbundna raderingar och tar bort personuppgifter som inte längre behövs.

5 - Dina rättigheter

Du har rätt att en gång per kalenderår begära att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att få rättelse gjord på dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling om du inte samtyckt till det. Under vissa omständigheter kan dock allmänintresset gå före. Om du inte vill ha riktad kommunikation från oss kan du kontakta oss.

I och med att du använder våra digitala plattformar och digitala verktyg, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.
Du har rätt att få dina uppgifter borttagna, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Lagar kan också reglera att personuppgifter inte får raderas.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter eller överförda till en ny personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

När du kontaktar oss med begäran i någon av ovanstående punkter kommer vi att uppfylla din begäran så snart möjligt, dock senast 30 dagar efter din begäran. Kontakta oss på

6 - Kontakta oss

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller ang. vår personuppgiftshantering, kontakta oss på:

TJB Försäljning AB 556618-0161
Elisgatan 10
534 31 Vara
Tel 0512-199 59
info@tjb.se
Vi förbehåller sig rätten att ändra i denna policy.
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.